GroupDataParam
params
getBaseMarginCol
HasBaseMarginCol
getContribPredictionCol
HasContribPredictionCol
getGroupCol
HasGroupCol
getLeafPredictionCol
HasLeafPredictionCol
getNumClass
HasNumClass
groupCol
HasGroupCol